TRDP        TRDP fick i år (2009) av delstatens lantbruksuniversitet                              
          utmärkelsen ”Best NGO”, bästa frivilligorganisation.


Ett 60-tal byar påverkas av TRDP (Theodori Rural Development Project). TRDP startades 1956 av Sten Nilsson, utskickad av Metodistkyrkan i Sverige.


TRDP formuerar själva sitt mål:

att medverka till ”allmän socio-ekonomisk förbättring av samhället med speciell hänsyn till kvinnor och de mer utsatta, så att grundläggande förnödenheter, möjligheter och rättvisa tillgodoses, och på så vis öka folkets livskvalitet”:

Detta ska ske genom

  1. -initierandet av program i byarna som leder till detta övergripande mål

  2. -att uppmuntra och samarbeta med andra program som utför socialt arbete, och samarbeta med myndigheternas insatser

  3. -att skapa och utveckla verkligt intresse och engagemang hos bysamhäller att tillgodogöra sig hjälp till självhjälp, speciellt att hjälp kommer fram till de mest utsatta

  4. -att fokusera på förbättrandet av jordbruksnäringen, vuxenalfabetisering, hälsa och social välfärd. Arbetet skall genomföras i samarbete med bybefolkningen och deras ledare.


Tidigare har man arbetat med förbättring av jordbruksmetoder och utsäde och grävt brunnar. Numera utgår alla projekt från gräsrötterna genom att varje målgrupp tar del i planeringen och utformningen av projekten. Målet för arbetet är ”hjälp till självhjälp” Byarna förväntas alltid göra sin del.


Man utgår från de byråd som finns i varje by, så projekten blir förankrade i byarnas egna beslutsprocesser.


En viktig del är att medvetandegöra byarna om de möjligheter de enligt lag har. Villkoren i dessa byar har drastiskt förbättrats. Färre behöver migrera till säsongarbete. Långt färre behöver skuldsätta sig. Jordbrukarna har organiserats och effektiviserats med enkla tröskverktyg. Bättre utsäde och ökad kunskap har ökat skördarna.


Man har fått utbildning och är medveten om att säkra rent vatten för att hindra diarré.


Kvinnorna har tagit större del i byrådens beslut och har startat kvinnobankkonton. De har kunnat tillgodogöra sig ekonomiska rättigheter.


Mer pengar satsas på barnens utbildning och på sjukvård.


I 14 byar har man stimulerat barnens lärande och intresse för skolgång, genom stödundervisning varje morgon Dessa barn får också månatlig hälsokontroll, och vid behov extra näring.


Undervisningen om HIV/AIDS  har, i alla fall, startats, och aktuell att fortsätta med.


Vaccineringen av barn, som staten betalar, har effektiviserats. TRDP har 4 sjuksköterskor som jobbar i var sina 10 byar.


Många har kunnat skydda sina barn nattetid med myggnät.


TRDP har introducerat maskkompostering av kogödsel och jordbrukarna har blivit mindre beroende av dyrt, miljöförstörande konstgödsel och därmed utarmas inte fälten.


I en del byar har kvinnorna lärts att odla grönsaker.


Många vattenprojekt har lett till större skördar.


Programmet CRPC (Community Rehabilitation Programme for Children)—att integrera handikappade barn i skola och samhälle - har sedan 15 år i TRDPs regi tagit upp kampen för att integrera handikappade barn i det övriga samhället. Arbetet startades i saarbete med en nunna från Malta, syster Marcette. Varje år följs ca 250 handikappade barn och ungdomar upp med proteser, hjälpmedel, sjukgymnastik, plastikoperationer, skola, med målet att föra dem in i ett funktionellt samhällsliv. Alternativet för dessa barn i denna fattiga miljö är undanskymdhet och misär.
                    

TRDP har ett 40-tal arbetare. Genom sin duglighet och redlighet har de attraherat utländska bidragsgivare,  och vi är glada att få ta del av deras helhjärtade, professionella, osjälviska arbete, och nu utöka det med vårt nya byutvecklingsprojekt.


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!