Framtida projekt

Vad ser vi för 2014 och framåt?Vi kommer fortsätta stödja alla funktioner som beskrivits på andra sidor här, men har planer på ett samarbete med TRDP i ett byprojekt som syftar till att 16 byar ska dra nytta av det nyinförda Panchayat Raj Institution (PRI)

Presstopp!
Detta projekt har nu beviljats Sida-pengar!
Projektet som  beskriv här nedan är igång! (feb -14)


PRI

Detta är en win-win-situation som vi inte får missa!

Hela Indien har för länge sedan infört PRI, men först 2010 utgjorde startfasen för detta system i Jharkhand. Detta kan leda till en historisk omvälvning. Tanken bakom är en ökad bydemokrati, där befolkningen organiseras i ett byråd, en slags kommundelsförvaltning, där de ansvarar för många statliga finansieringsprogram, samt ansvarar för det en kommun brukar ta hand om på lokalplanet. Om det förverkligas så öppnar det upp för en stark utveckling av byarna, vad gäller dricksvatten, sanitära förhållanden, vaccinationsprogram, bevattning, vägsystem, mödra och barnhälsovård.

Befolkningen har ingen som helst möjlighet att utföra dessa sysslor, såvida de ej utbildas, medvetandegörs och motiveras.

Vi har inte resurser att dra upp en hel befolkning till en ökad livskvalité--men genom att vi arbetar för att vara en katalysator för att statliga och kommunala medel kommer dem till del, så kan vi med små resurser förlösa en massa projektpengar från indiska myndigheter.

Men pengar är inte allena saliggörande. Utan att bybefolkningen får utbildning i systemet kommer det bara ge falska förväntningar, missnöje och stridigheter.

Vårt projekt innebär att TRDP axlar denna börda att utbilda dessa 16 byar. TRDP har redan fått förtroendet från myndigheterna, men saknar ett projekt för dess förverkligande. Låt oss gå till verket och använda oss av detta historiska skede!

Framtiden för sjukhuset

Eftersom folkhälsa står på vår agenda så vill vi naturligtvis att Theodoris sjukhus ska kunna va med om det.

Du finner information om sjukhuset och våra visioner för det, på andra sidor här på hemsidan. Kortfattat inser vi att sjukhuset som sådant faktiskt kanske inte överlever, men att vi styr våra pengar så att personalen med knappa resurser ska vara nära folket, i byarna. Vi hoppas ju på en ny inriktning på sjukhuset, vilket är förutsättningen för att vi ska kunna stötta ekonomiskt, och det är en inriktning mot preventiv hälsovård, samt ett närmande, om möjligt, till den offentliga vården i Maheshpur 3 km bort.

Vi vill inte samarbeta för att göra sjukhuset till en konkurrent till den offentliga vården, utan ett komplement.

Vi kommer forsatt hoppas att våra nuvarande experter kan göra fler insatser inom utbildning på sjukhuset, samt locka fler experter att åka dit, men framöver ska betoningen vara integrering inom samhällets övriga sjukvård. Mönstret för detta sattes i januari 2011 då våra två experter fick utbilda i Maheshpur.

Framtiden för fadderverksamheten

Vi kommer följa de 50 flickorna ända upp till högre utbildning.  Vi kommer få ta ställning till vilka högre utbildningar det kan bli. Redan 2014 flyttar de fem första flickorna ut och flyttar in i ett annat avlägset internat och startar sin tvååriga undersköterske-/barnmorskeutbildning, och komer kosta tredubbelt mot tidigare! Då bidrar generella kassan, inte bara fadderpengen om 200 kr/månad. Så småningom kommer alltid ca 15 flickor vara ute i sin vidareutbildning och kosta tredubbelt. Samtidigt fyller vi på underifrån med nya flickor.

Antalet faddrar för nytillkomna flickor kommer att behöva tillgodoses allt eftersom de äldre lämnar området för utbildningens skull. Redan 2013 har vi utökat med fem nya fadderflickor, och framöver behöva utöka med kanske 4 nya per år. 2014 innebär en rejäl ökning av fadderbehov, så var snäll fundera allvarligt om du ska unna dig denna underbara uppgift som värmer hjärtat mer än det mesta!

Framtiden för skolan

Skolan har inte kapacitet för mer än de 500 inskrivna eleverna. Hittills har vi ganska kravlöst stöttat med lärarlöner, skolhälsovård och en fattigkassa. Framöver bör vi ställa högre krav på vårt samarbete: Hur ser resultaten ut, kan metoderna förändras, kan lärarna fortbildas, kan vi ställa högre krav på de lärare som är beroende av vårt penningstöd? Glädjande är inköpet av 6 datorer och en nytillkommen lärare som undervisar i ämnet.

Även skolan involveras i konceptet folkhälsa då ju vissa elever är bärare av Child-to-Child-arbetet


 
pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!